LVU

Utbildningen riktar in sig på arbetet med LVU-ärenden. Vi går igenom bestämmelserna i lagen och kriterierna för besluten som fattas. Utbildningen är levande med utrymme för diskussioner där egna ärenden kan lyftas. Genom exempel från domar tydliggörs hur lagen tolkas och tillämpas i praktiken.

Inom ramen för utbildningen lyfts ett antal exempel från JO-beslut som ett tydliggörande av hur lagen samspelar med den konkreta handläggningen i praktiken.

SYFTET MED UTBILDNINGEN

Syftet med utbildningen är att öka förståelsen för arbetet enligt LVU. Deltagarna ska ha en klar bild över på vilket sätt och i vilka situationer lagen är tillämplig. Målet är att öka rättssäkerheten och att effektivisera arbetet i LVU-ärenden.

Exempel på frågor som tas upp:

 • När ett samtycke inte kan bedömas som tillförlitligt
 • Situationer som ingår i begreppet "brister i omsorgen" (2 § LVU)
 • Om ett beslut om omedelbart omhändertagande kan överklagas
 • När umgängesbegränsning enligt 14 § LVU kan vara tillämplig

DEL AV UTBILDNINGENS INNEHÅLL

 • Inledande bestämmelser
 • Vårdplan - Samtyckesfrågan
 • 2 § - Miljöfallen
 • 3 § - Beteendefallen
 • 6 § - Omedelbart omhändertagande
 • Vården enligt LVU
 • LVU i hemmet
 • Övervägande/Omprövning
 • Umgängesbegränsning
 • Hemlighållande av vistelseort
 • Flyttningsförbud
 • Överklagande
 • Vårdens upphörande