MATCHA RÄTTS PLACERINGSTJÄNST

Vi erbjuder socialtjänsten stöd i placeringsarbetet i syfte att den unge kommer till det hem som bäst matchar dennes behov. En god matchning ökar förutsättningarna för en lyckad placering där den unge snabbare tar nästa steg i vårdkedjan.

Genom god kännedom om marknaden som riktar sig mot barn och unga som behöver placeras, säkerställer vi att inga relevanta vårdgivare missas i sökandet efter det lämpligaste hemmet.

VÅRA PLACERINGSTJÄNSTER