Placerade barn och unga

Utbildningen riktar in sig på arbetet med placerade barn och unga. Vi går igenom vad som gäller vid vård enligt både SoL och LVU. Det är en bred utbildning som är levande med ett stort utrymme för gemensamma diskussioner. Utbildningen tydliggörs med exempel från ärenden, domar och JO-beslut.

I utbildningen ingår också en genomgång av de mål och principer som ska styra socialsekreteraren i arbetet med placeringar. Dessa kopplas återkommande till handläggningsprocessen.

SYFTET MED UTBILDNINGEN

Syftet med utbildningen är att klargöra socialtjänstens ansvar i handläggningen av placeringsärenden. Målet är att arbetet med placerade barn och unga inom ramen för myndighetsutövning blir trygg och rättssäker.

Exempel på frågor som tas upp:

 • Vad som bör regleras i en vårdplan och varför
 • Vad som gäller vid umgängesfrågor
 • Vad som gäller vid begäran om vårdens upphörande
 • Socialtjänstens uppföljningsansvar i placeringsärenden

HANDLÄGGNING PLACERING

 • Vård- och genomförandeplan
 • Placeringsbeslut
 • Planering- och förberedelser
 • Placeringsformer och matchning
 • Umgängesfrågor
 • Socialtjänstens formella ansvar
 • Det tredelade föräldraskapet
 • Uppföljning
 • Missförhållanden under placering
 • Omplacering
 • Vårdens upphörande

+

 • Grundprinciper